Strändernas tillgänglighet

Stockholms stad har som en del av den senaste strandinventeringen inventerat strändernas tillgänglighet. Mätningen gäller hela strandlinjen i staden, dvs kajer, klippor, badstränder och vegetationsklädda stränder. "Tillgängligt" innebär att man kan gå längs vattnet på stig eller parkväg medan "Framkomligt" innebär obanad terräng som kan vara lätt eller svår att ta sig fram i, eller att vattenkontakten är begränsad. "Otillgängligt" betyder att stranden är blockerad för fotgängare.

Bedömning av tillgänglighet har gjorts vid fältinventering 2008-2010. Strandsträckorna har därefter mätts upp på digitala kartor i skala 1:3000 med hjälp av GIS. Tidigare strandinventeringar i Stockholms stad har genomförts 1973 och 1993.

Tillgänglighet till Stockholms strandlinje.
Tillgänglighet Senaste värdet (%) Datum
Tillgänglig eller framkomlig  82 2010
Totalt  82 2010
Otillgänglig  18 2010
Datakälla: Inventering av Stockholms stränder, SBK 1993; Inventering av stränder i Stockholms stad 2010, Miljöförvaltningen.

Kommentar

82 % av Stockholms 180 km långa strandlinje är idag tillgänglig eller framkomlig för allmänheten. Sedan 1993 har den totala tillgängligheten ökat med ca 4 procentenheter. Den största kvalitativa förbättringen skedde mellan 1973 och 1993 inom klassen "Tillgänglig eller framkomlig" på grund av utbyggnad av strandpromenader.
Indikator TEMA.4.4.1
Senast uppdaterad: 2016-09-22
Kontakt

Dokument

Strandinventering 2010

Inventering av stränder i Stockholms stad 2010, utförd av Calluna AB på uppdrag av miljöförvaltningen.