Idébank

Groddammsgrävning på Skönstaholmsfältet
Groddammsgrävning på Skönstaholmsfältet, Sköndal. Foto: Sverker Lovén

Nya idébanken med samlade förslag till naturvårdsåtgärder i form av ekologiska förstärkningsåtgärder samt prioriterade skötselförslag.

Syftet med idébanken är att samlat redovisa bearbetade förslag till naturvårdsåtgärder. Dessa kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder i planering av stadens mark, av exploateringskontoret som kompensationsåtgärder i enskilda projekt samt av stadsdelsförvaltningarnas parkingenjörer inom ramen för skötseln av stadens natur- och parkmark.

Åtgärdsförslagen består av både nya förslag och påbörjade åtgärder som behöver slutföras eller arbetas mer med. Samtliga syftar till att kvalitetshöja, förstärka och utveckla stadens unika grönblåa struktur, för att öka den biologiska mångfalden, och därigenom säkerställa fungerande ekosystem som tillhandahåller staden ekosystemtjänster.

Detaljutformning bör vidareutvecklas och skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter diskuteras inför varje enskild åtgärd.

Delområde TEMA.4.10
Senast uppdaterad: 2017-12-06
Kontakt

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd