Idébank

Groddammsgrävning på Skönstaholmsfältet
Groddammsgrävning på Skönstaholmsfältet, Sköndal. Foto: Sverker Lovén

Nya idébanken med samlade förslag till naturvårdsåtgärder i form av ekologiska förstärkningsåtgärder samt prioriterade skötselförslag.

Syftet med idébanken är att samlat redovisa bearbetade förslag till naturvårdsåtgärder. Dessa kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder i planering av stadens mark, av exploateringskontoret som kompensationsåtgärder i enskilda projekt samt av stadsdelsförvaltningarnas parkingenjörer inom ramen för skötseln av stadens natur- och parkmark.

Åtgärdsförslagen består av både nya förslag och påbörjade åtgärder som behöver slutföras eller arbetas mer med. Samtliga syftar till att kvalitetshöja, förstärka och utveckla stadens unika grönblåa struktur, för att öka den biologiska mångfalden, och därigenom säkerställa fungerande ekosystem som tillhandahåller staden ekosystemtjänster.

Detaljutformning bör vidareutvecklas och skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter diskuteras inför varje enskild åtgärd.

Stockholmsövergripande

Förslag till åtgärd

Uppsättning av tornseglarholkar

Åtgärd TEMA.4.10.26 Tornseglare trivs i den urbana staden och är utmärkta insektsfångare. Deras boplatser blir dock allt mer en bristvara och arten är numera rödlistad. Ofta häcker dem under hustak med takpannor, men det finns intressanta exempel från andra länder där holkar placerats på broar, betongväggar och andra fundament.

Bromma

Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Åtgärd TEMA.4.10.26 En ekodukt/sociodukt över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön kan stärka sambandet mellan Judarskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Det ekologiska sambandet här är
viktigt för många djur- och växtarter men är idag starkt försvagat av Bergslagsvägen.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Åtgärd TEMA.4.10.25 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Åtgärd TEMA.4.10.26 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Ålstensskogen - restaurering av kärr

Åtgärd TEMA.4.10.25 I Ålstensskogen och Storskogen finns ett antal skogskärr som används som reproduktionslokal för vanlig groda. Ett av de mindre kärren restaurerades år 2012 efter att det länge försämrats genom igenväxning, dumpning av avfall och utdikning. Restaureringen gav mycket goda resultat och populationen av vanlig groda har ökat stadigt sedan dess.
Förslag till åtgärd

Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Åtgärd TEMA.4.10.25 Bromma är ett Hot-Spot område för groddjur, och hyser bland annat den större vattensalamandern. Bromma utgör därför ett intressant grodutvecklingsområde.
Förslag till åtgärd

Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Åtgärd TEMA.4.10.26 För att underlätta en spridning av större vattensalamander, och andra mindre djur som till exempel igelkott, mellan Judanskogen och Olovslundsparken föreslås en grodtunnel under Drottningholmsvägen. En grodtunnel har tidigare anlagts vid Spångavägen i Bromma med goda resultat. Att skapa kontakt mellan Judarn och Olovslund skulle dramatiskt bidra till att stärka den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad.
Förslag till åtgärd

Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.10.12 Olovslundsdammen i Olovslundsparken i Bromma hyser större vattensalamander. Arten är ovanlig och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Dammen ligger omgärdad av villor och vägar, vilket gör det svårt för groddjuren att oskadda ta sig runt i området.

Enskede-Årsta-Vantör

Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Åtgärd TEMA.4.10.26 Det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och Nackareservatet behöver förstärkas. Dessutom bör de rekreativa värdena i området höjas, exempelvis genom att anlägga nya parker i samband med att Söderstaden byggs.

Farsta

Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Åtgärd TEMA.4.10.26 Magelungsvägen och järnvägen (Nynäsbanan) skär genom den regionala Hanvedenkilen och genom ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur. Trots skärningen bedöms det i dagsläget finnas en viktig ekologisk spridningsfunktion i kilen. Spridningsfunktionen kommer dock att försvagas i och med genomförandet av pågående detaljplanering på flera platser utifrån Tyngdpunkt Farsta. En ekodukt/sociodukt över Magelungsvägen och järnvägen skulle kunna mildra de negativa effekterna.
Förslag till åtgärd

Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.10.25 På Skönstaholmsfältet i Hökarängen fanns länge ett förslag om att utveckla området till en vattenpark i samband med ny bebyggelse i närområdet. Vattenparken blev inte av, men projekt Grodkollen där miljöförvaltningen ingår har under 2015 börjat utveckla området för groddjurslivet. En fortsatt utveckling av området föreslås för att höja natur- och rektreationsvärdena ytterligare.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Åtgärd TEMA.4.10.24 En groddamm förslås anläggas i gränszonen mellan befintlig bebyggelse och Gubbängsparken, i det lilla grönområde som omger Skrinvägen och Dörrvägen. Denna skulle kunna genomföras som kompensationsåtgärd för byggnation vid Gubbängens tunnelbanestation. Platsen har goda, naturliga förutsättningar för en groddamm och bedöms kunna bli ett en attraktiv och välbesökt plats för boende i närområdet.
Förslag till åtgärd

Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Åtgärd TEMA.4.10.24 På norra sidan av Örbyleden i skogsbrynet väster om Gubbängens koloniområde finns ett område som översvämmas under våren. Genom att gräva en groddamm på platsen kan förutsättningar för groddjur åstadkommas. I dagsläget finns inga dammar på Gubbängsfältet varför en damm här skulle göra mycket för groddjuren och deras möjligheter att kolonisera områden österut längs fältet.
Förslag till åtgärd

Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Åtgärd TEMA.4.10.25 Intill Magelungsvägen i Farsta finns idag två småvatten som angränsar till en upplagsplats för grus. Vid Magelungsvägen finns idag två dammar som är förbundna av ett dike. Lokalen skulle kunna rustas upp för att fungera bättre för bland annat groddjur.
Förslag till åtgärd

Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.10.4 Högdalstopparna utgörs av Fagersjötoppen, Hökarängstoppen och Högdalstoppen. Tillsammans utgör de ett tippområde bestående utav rivnings- och schaktmassor som tippats här sedan 1960-talet. Tippverksamheten avslutades år 2001 och området har spontant börjat användas som naturrekreationsområde. Högdalstippen håller en stor artrikedom av fåglar, fjärilar, växter och groddjur. Här kan bland annat häckande törnskata, sparvhök och kattuggla ses.

Rinkeby-Kista

Påbörjad

Järva naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.10.7 Järvafältet är stort, sammanhängande och värdefullt grönområde med en rik kulturhistoria. Området hyser en mångfald av biotoper och funktioner för såväl natur och rekreation, varför en fortsatt utveckling är aktuellt. Området ingår delvis i Igelbäckens kulturreservat som Stockholms stad bildade år 2006 för att bevara och utveckla odlingslandskapet.
Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.10.26 Mellan Akalla och den framtida Barkarbystaden i Järfälla kommun är den regionala Järvakilen smal och korsas av Akallalänken och Norrviksvägen. I samband med att Järfälla kommun bygger ut Barkabystaden har kommunen för avsikt att upprätta reservat i den del av det gamla flygfältet som kopplar mot kulturreservatet Igelbäcken i Stockholms stad. En ekodukt/sociodukt i lämpligt läge är
högt prioriterad då den kan stärka kopplingen mellan de nämnda reservaten samt Hansa naturreservat.
Förslag till åtgärd

Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.10.25 För att den större vattensalamandern, andra groddjur och reptiler samt andra djur, ska kunna sprida sig mellan Hansta och Järva behöver de passera Akallaleden. I dagsläget finns två passager under denna väg. Den ena är den kulvert genom vilken Igelbäcken rinner och den andra är en viadukt där en gångväg passerar under trafikleden. Åtgärden är ett alternativ till den ekodukt som föreslagits för Akallaleden.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Åtgärd TEMA.4.10.25 I Hansta finns större vattensalamander i en liten damm på motocrossbanan intill Hägerstalunds värdshus samt i ett dike som löper över motocrossbanan och ansluter till Djupanbäcken. Populationen är trängd, men området vid motocrossbanan är föremål för Trafikverkets kompensationsåtgärder i samband med bygget av Förbifart Stockholm. För att stödja denna population ytterligare samt underlätta spridning söderut till Järvafältet föreslås ett antal åtgärder.
Förslag till åtgärd

Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Åtgärd TEMA.4.10.25 Strax nordväst om Hägerstalunds värdshus ligger fyra dammar som tidigare har använts för fisk eller kräftodling, bland annat finns en historiskt värdefull karpdamm. Dessa dammar torkar i dagsläget troligen ut under sommaren. För att göra dem lämpliga för den större vattensalamandern bör de grävas ut och sammanfogas till en stor damm. Dammen bör också fördjupas för att säkra vattentillgång hela året, vilket större vattensalamander är beroende av för sin livscykel.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.4.10.5 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.
Förslag till åtgärd

Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Åtgärd TEMA.4.10.19 Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är området väster om kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat, på norrsidan om Igelbäcken. Området har liksom Skogvaktarkärret goda förutsättningar för skapandet av nya groddammar. Nya dammar här skulle öka förutsättningarna för spridningen av groddjur mellan Skogvaktarkärret och Hästa groddamm.

Skarpnäck

Förslag till åtgärd

Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Åtgärd TEMA.4.10.17 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har försvunnit på grund av tidigare igenfyllnad. Området fick åren 2006 och 2007 två nya dammar – Altandammen och Kasbydammen, vilka idag hyser groddjur.
Förslag till åtgärd

Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Åtgärd TEMA.4.10.2 Syftet med åtgärden är att återskapa kontakten mellan Ältasjön och Flaten, genom att anlägga en ekodukt över Tyresövägen. Detta skulle utveckla natur- och rekreationsvärdena i området.
Förslag till åtgärd

Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.10.25 Nya groddammar föreslås för detta område och motiveras av att området i dagsläget utgör livsmiljö för åkergroda, vanlig groda och vanlig padda, samt att området utgör ett möjligt spridningsstråk mellan områden i väster, framförallt Skogskyrkogården och områden i öster som Nackreservatet och Flatens naturreservat. Framförallt förekomsten av åkergroda i området ger en ökad prioritet för åtgärder på denna plats.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Åtgärd TEMA.4.10.25 I samband med utbyggnaden av Kärrtorps IP försvann en del av den angränsande fuktlövskogen och det kärr som fanns där har nu dränerats. Här lekte tidigare åkergroda och vanlig groda och vanlig padda. Även mindre vattensalamander finns i närheten. För att ersätta det förlorade kärret kan en eller flera dammar anläggas intill idrottsplatsen.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Åtgärd TEMA.4.10.25 Bredvid förskolan Långe Erik, som ligger intill Kärrtorps IP, sträcker sig ett område med fuktlövskog åt söder. Platsen för den föreslagna åtgärden är översvämmad under stora delar av året men torkar i dagsläget upp under försommaren. Skogskärret gränsar till en öppen gräsyta som delvis är bevuxen en bladvass.

Södermalm

Förslag till åtgärd

Årsta - groddammar på Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.10.18 Mellan öarna Alholmen och Bergholmen sträcker sig ett smalt näs, på båda sidor omgivet av vatten, vass och fuktlövskog. I strandzonen på den norra sidan har grodlek tidigare förekommit. Till följd av sedimentering och nedfallande löv, kvistar och grenar har grodgölarna fyllts igen. Genom att återskapa några grodgölar bedöms förutsättningarna förbättras för återetablering av groddjur.

Älvsjö

Förslag till åtgärd

Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Åtgärd TEMA.4.10.25 Älvsjö är en av stadens tyngdpunkter som står inför stora förändringar. Stadsdelens områden är idag tydligt separerade av barriärer i form av järnvägar och trafikleder som gör det svårt att ta sig fram. För att uppnå en mer sammanhållen stadsmiljö är en strategi att bryta befintliga barriärer. En ekodukt/sociodukt som förbinder östra Älvsjöskogen med västra Älvsjöskogen över stambanan, är en förutsättning för att knyta ihop och skapa en mer sammanhållen stadsdel.
Förslag till åtgärd

Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.10.24 Ett större programarbete kommer starta för området Hagsätra parallellt med reservatsarbetet i området Rågsveds friområde. En groddamm skulle kunna genomföras inom ramen för eventuell kommande bebyggelse.
Förslag till åtgärd

Örby - Faunapassage Örbyleden

Åtgärd TEMA.4.10.26 Örbyleden utgör idag en kraftig barriär för såväl människor som för växt- och djurlivets spridning mellan norra Fagersjöskogen och Majroskogen, i södra Stockholm. Området är en viktig del av stadens gröna infrastruktur som en förlängning in i Stockholm av Hanvedenkilen. För att motverka fragmenteringen och knyta ihop landskapet föreslås en faunapassage i form av en ekodukt över leden. Detta skulle kunna realiseras i samband med kommande omläggning av leden och den planerade exploateringen.
Förslag till åtgärd

Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Åtgärd TEMA.4.10.24 Platsen där ny groddamm föreslås omfattas av ett större programområde för Älvsjö. En omfattande exploatering inom programområdet har initialt bedömts kunna leda till ett behov av att ta hand om dagvatten genom att anlägga till exempelvis dammar.
Förslag till åtgärd

Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Åtgärd TEMA.4.10.24 I höjd med Högdalens industriområde vid Örbyleden och intilliggande våtmarken Gökdalen finns ett långsmalt kärr som är i behov av restaurering för bland annat groddjur. Här finns nämligen observationer av åkergroda från 90-talet. Kärret är idag mycket igenvuxet av sälg och det håller inte vatten tillräckligt länge för att fungera optimalt som reproduktionslokal för groddjur.
Förslag till åtgärd

Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Åtgärd TEMA.4.10.20 Långbro gård är en privatägd fastighet i Älvsjö där det tidigare fanns en stenkantad spegeldamm framför huset som fylldes igen vid mitten av 1960-talet. Det finns goda förutsättningar för att restaurera dammen och få den att fungera som groddjurslokal.

Östermalm

Påbörjad

Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.10.2 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos de arter som är kopplade till våtmarksområdena, till exempelvis den större vattensalamandern, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.
Förslag till åtgärd

Rosendal - groddammar

Åtgärd TEMA.4.10.24 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos mång av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper.
Delområde TEMA.4.10
Senast uppdaterad: 2017-12-06
Kontakt

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd