Landskap och biotoper

Stockholm består av en mosaik av olika markanvändningar, från det helt hårdgjorda till det helt gröna. En sammanhängande grönstruktur tillåter staden att hänga ihop både funktionellt och rumsligt, så att djur, växter och människor kan sprida sig.
Stockholmarna har en för storstäder unik tillgång till variationsrik och ekologiskt kvalitativ naturmark, mycket tack vara den grönstruktur som sträcker sig från Stockholmsregionens landsbygd in mot stadens centrum. Regionens gröna kilar är mycket ovanliga för en huvudstad och gör att avståndet mellan stad och natur sällan känns långt. Förutom parker, skogar, sjöar och vattendrag, rymmer kilarna biologisk mångfald, kulturhistoria och miljöer som i flera avseenden är världsunika.

Staden har kartlagt ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) inom Stockholm, som knyter an till de regionala gröna kilarna. ESBO-områdena är uppdelade i tre typer av ekologiska funktioner: kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Tema

Naturutvecklingsområden

TemaTEMA.4.1.1 Flera av Stockholms naturområden har stora utvecklingspotentialer. Det gäller områden som redan idag har stora naturkvaliteter men som samtidigt skulle kunna få en ännu större betydelse, inte minst för stockholmarnas möjligheter till naturupplevelser.

Myllrande våtmarker

TemaTEMA.4.1.2 Många djur och växter är knutna till våtmarker, som är mycket produktiva ekosystem. Staden har det senaste decenniet börjat motverka den tilltagande dräneringen av landskapet genom att restaurera våtmarker och småvatten för bland annat groddjur.

Levande vattendrag

TemaTEMA.4.1.3 Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.

Artrika gräsmarker

TemaTEMA.4.1.4 Artrika slåtterängar och betesmarker är idag ovanliga. I Stockholm finns de främst i naturreservaten, som har en anpassad skötsel. Här kan du ännu träffa på sällsynta växter som backsippa eller solvända.

Ekmiljöer

TemaTEMA.4.1.5 Stockholm har ett för Sverige unikt ekbestånd, med många gamla jätteekar och stora, värdefulla ekområden. För att långsiktigt säkerställa och utveckla Stockholms värdefulla ekbestånd krävs ändamålsenlig skötsel samt nyetablering av ek.

Strandmiljöer

TemaTEMA.4.1.6 Vegetationsklädda stränder är en viktig tillgång för Stockholm, både för naturupplevelser och som livsmiljö och spridningsvägar för växt och djurliv. Av den 18 mil långa strandlinjen har idag 39 procent lagskydd i någon form, och av de värdefullaste stränderna är 67 procent skyddade.

Faunapassager

TemaTEMA.4.1.7 Att skapa strategiska samband för människor och djur mellan naturområden blir allt mer angeläget när staden växer. Genom att binda ihop landskapet för olika organismer skapas förutsättningar för ekosystemens fortlevnad, samtidigt som viltolyckorna minskar och tillgängligheten ökar.

Äldre barrskog

TemaTEMA.4.1.8 Den äldre, tätortsnära barrskogen är en av Stockholms värdefullaste naturkvaliteter. Variationen av gamla och unga, levande och döda tallar och granar skapar livsmiljöer åt en mångfald djur, växter och svampar som har svårare att trivas i en likåldrig produktionsskog.

Indikatorer

Andel skog

IndikatorTEMA.4.1.2 Andel av kommunens totala yta som utgörs av skog
Senaste värdet: 20 %2009
Tema TEMA.4.1
Senast uppdaterad: 2020-12-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

ESBO

Kunskapsunderlag landskap

Grön infrastruktur i mellersta Söderort

Syntesanalys och kartor över föreslagna förstärkningsåtgärder och analyset över Söderorts gröna infrastruktur. Rapporten pekar ut var och hur ekologiska spridningsvägar och ekosystemtjänster kan stärkas i samband med stadsutveckling och planering av skötselåtgärder.

Biotopkartering 2009

Stockholm stads biotoper - Reviderad databas för Stockholms biotopkarta och övergripande analys av förändringar mellan 1998 och 2009.

Verktyg landskapsanalyser

Utbildning