Artrika gräsmarker

Ängsflora
Foto: Johan Pontén
Artrika slåtterängar och betesmarker är idag ovanliga. I Stockholm finns de främst i naturreservaten, som har en anpassad skötsel. Här kan du ännu träffa på sällsynta växter som backsippa eller solvända.

Artrika ängsmarker är en av de mest hotade naturtyperna i landet. I Stockholm finns omkring 2 000 hektar öppen gräsmark, vilken utgör drygt 9% av stadens yta. En mycket liten del av gräsmarkerna har ännu kvar en vild, artrik ängsflora, som en rest av det gamla jordbrukslandskapet. De betesdjur och den slåtter som en gång skapade blomstrande hagar och ängar är idag en bristvara; vi hittar blomstermarkerna främst i stadens skyddade naturområden, som har en anpassad skötsel.

I de moderna välgödslade och klippta gräsmattorna trivs väldigt få ängsväxter. Exempel på numera sällsynta arter som ännu påträffas i Stockholm är korskovall, backsippa, jungfrulin, darrgräs och solvända. Dessa växter gynnas av traditionell hävd, det vill säga att man slår gräset årligen och tar upp höet eller låter får och kor beta. I de artrika ängsmarkerna trivs även en mångfald fjärilar, bin och andra insekter. Vissa fåglar är också beroende av hävdade gräsmarker för sin häckning, till exempel ängspiplärka och sånglärka, som numera är rödlistade i landet.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Stödodling på Skansen
Genomförd Fysiska åtgärder 2001 Miljöförvaltningen
Skansen
Genomförd
Högdalstopparna - rikare ängsflora
Genomförd Fysiska åtgärder 2006 Exploateringskontoret
Skötselåtgärder
Genomförs kontinuerligt
Traditionell ängsskötsel i Nackareservatet
Genomförs kontinuerligt Skötselåtgärder Fastighetskontoret
Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Björklunds hage
Genomförs kontinuerligt Skötselåtgärder
Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Grimsta enebacke
Genomförs kontinuerligt Skötselåtgärder Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Påbörjad
Järva naturutvecklingsområde
Påbörjad Skötselåtgärder
Påbörjad
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde
Påbörjad Skötselåtgärder Fortifikationsförvaltningen
Försvaret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Förslag till åtgärd Skötselåtgärder
Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter
Förslag till åtgärd Skötselåtgärder
Tema TEMA.4.1.4
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt

Dokument

ÖGA-inventering 2012

Återinventering av gräsmarker Stockholms stads naturreservat 2006-2012
Sammanfattning av resultat