Ekmiljöer


Foto: Johan Pontén

Stockholm har ett internationellt sett unikt ekbestånd, med många gamla jätteekar och stora, värdefulla ekområden. För att långsiktigt säkerställa och utveckla Stockholms värdefulla ekbestånd krävs ändamålsenlig skötsel samt nyetablering av ek.

Eken är värd för en mängd andra arter och för med sig stora naturvärden, men hotas generellt av igenväxning och brist på föryngring. Ogynnsam skötsel, där man inte gallrat för att ekarna ska få solinstrålning och växa sig stora, orsakar stora förluster av arter som är knutna till ek.

Miljömiljardprojektet "Stockholms unika ekmiljöer" genomfördes 2005-2007 inom vilket stadens viktiga ekområden, jätteekar och deras sköteselbehov identifierades och beskrevs i en rapport som kan laddas ner här intill. Det digitala kartunderlaget som togs fram, "Ekdatabasen", finns idag tillgängligt som s k WMS-tjänst via stadens öppna data (Dataportalen) samt i stadens interna kartverktyg.

Ekdatabasen är i behov av uppdatering.

Åtgärder

Delområde TEMA.4.1.5
Senast uppdaterad: 2017-11-02
Kontakt

Jätteekar i Stockholm