Ekmiljöer


Foto: Johan Pontén
Stockholm har ett för Sverige unikt ekbestånd, med många gamla jätteekar och stora, värdefulla ekområden. För att långsiktigt säkerställa och utveckla Stockholms värdefulla ekbestånd krävs ändamålsenlig skötsel samt nyetablering av ek.

Eken är värd för en mängd andra arter och för med sig stora naturvärden, men hotas generellt av igenväxning och brist på föryngring. Ogynnsam skötsel, där man inte gallrat för att ekarna ska få solinstrålning och växa sig stora, orsakar stora förluster av arter som är knutna till ek.

Miljömiljardprojektet "Stockholms unika ekmiljöer" genomfördes 2005-2007 inom vilket stadens viktiga ekområden, jätteekar och deras sköteselbehov identifierades och beskrevs i en rapport. Det digitala kartunderlaget som togs fram, "Ekdatabasen", finns idag tillgängligt som s k WMS-tjänst via stadens öppna data (Dataportalen) samt i stadens interna kartverktyg. 2017 uppdaterades Ekdatabasen med avseende på skötselstatus för ekarna samt kompletterades med jätteekar som inte hade upptäckts tidigare. Rapporten från uppdateringen samt den tidigare rapporten kan laddas ner här intill (materialet på Dataportalen är dock ännu inte uppdaterat).

Tema TEMA.4.1.5
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt

Rapporter

Jätteekar i Stockholm