Ekmiljöer


Foto: Johan Pontén
Stockholm har ett för Sverige unikt ekbestånd, med många gamla jätteekar och stora, värdefulla ekområden. För att långsiktigt säkerställa och utveckla Stockholms värdefulla ekbestånd krävs ändamålsenlig skötsel samt nyetablering av ek.

Eken är värd för en mängd andra arter och för med sig stora naturvärden, men hotas generellt av igenväxning och brist på föryngring. Ogynnsam skötsel, där man inte gallrat för att ekarna ska få solinstrålning och växa sig stora, orsakar stora förluster av arter som är knutna till ek.

Miljömiljardprojektet "Stockholms unika ekmiljöer" genomfördes 2005-2007 inom vilket stadens viktiga ekområden, jätteekar och deras sköteselbehov identifierades och beskrevs i en rapport. Det digitala kartunderlaget som togs fram, "Ekdatabasen", finns idag tillgängligt som s k WMS-tjänst via stadens öppna data (Dataportalen) samt i stadens interna kartverktyg. 2017 uppdaterades Ekdatabasen med avseende på skötselstatus för ekarna samt kompletterades med jätteekar som inte hade upptäckts tidigare. Rapporten från uppdateringen samt den tidigare rapporten kan laddas ner här intill (materialet på Dataportalen är dock ännu inte uppdaterat).

Stockholm stad planerar och genomför åtgärder som gynnar ekmiljöer. Ett stort antal ekdungar kommer att gallras och röjas som en del av satsningen Grönare Stockholm. På så sätt gör vi också en insats för över 1 500 andra arter som är mer eller mindre är beroende av eken som livsmiljö.

Åtgärdskarta ekmiljöer

I kartan visas åtgärder som gynnar ekar och eklevande arter. Röda markeringar visar kärnområden för ek. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Pågående
Pågående
Friställning och föryngring av ek
Pågående
Planerad
Planerad
Förstärkning av ekmiljöer
Planerad Trafikkontoret
Tema TEMA.4.1.5
Senast uppdaterad: 2020-09-29
Kontakt

Rapporter

Generationsglapp hos Östermalms ekar

Kandidatuppsats av Adrian Baggström om hur artrikedomen kan påverkas av glapp i ekarnas åldersfördelning. (Stockholms Universitet, engelsk text)

Jätteekar i Stockholm