Faunapassager

En av ekodukterna i Hammarby
En av ekodukterna/sociodukterna i Hammarby Sjöstad, södra Stockholm. Foto: Johan Pontén
Att skapa strategiska samband för människor och djur mellan naturområden blir allt mer angeläget när staden växer. Genom att binda ihop landskapet för olika organismer skapas förutsättningar för ekosystemens fortlevnad, samtidigt som viltolyckorna minskar och tillgängligheten ökar.

Studier visar att ekodukter/sociodukter används av ett brett spektrum av artgrupper, att de kan gynna den biologiska mångfalden, samt bidra till att mildra effekterna av ekologisk fragmentering av infrastruktur.

Faunapassager kan ta många olika utseenden, storlekar och placeringar i stadsrummet. Faunapassager är oftast över- eller underliggande spridningsvägar som gör det möjligt för olika organismer,och ibland även människor, att ta sig förbi barriärer, från ett naturområde till ett annat. Spridningsvägar kan också ligga i marknivå. I staden utgörs barriärerna ofta av stora, vältrafikerade vägar och spår.

Faunapassager finns i form av större ekodukter för till exempelvis storvilt och människor, mindre faunapassager för småvilt så som hare, räv och grävling, groddjurstunnlar för grodjur, som kombinerade ekodukter/sociodukter för även människor med mer. Faunapssager kan även utgöra en del av ett eksamband. Faunapassager ska utformas utifrån den eller de organismgrupper som man vill underlätta en spridning eller skapa samband för.

I Stockholm har till exempelvis flera grodtunnlar anlagts. Två stycken finns vid Spångavägen i Bromma, och en annan under Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Med hjälp av fångstarmar ser man till att groddjuren lyckas hitta fram till tunnelmynningarna så att de säkert kan passera under vägarna. Vid en internationell utblick hittas goda exempel på ekologiskt utformade ekodukter i bland annat Holland och Tyskland.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Landskapsbroar i Hammarby Sjöstad
Genomförd 2000
Genomförd och utvärderad
Genomförd och utvärderad
Groddjurstunnlar vid Spångavägen
Genomförd och utvärderad 2013 Trafikkontoret
Genomförd
Genomförd
Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan
Genomförd 2007 Banverket
Idrottsförvaltningen
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Tema TEMA.4.1.7
Senast uppdaterad: 2020-10-06

Mer information

Urbana eko-/sociodukter

Stockholms stads sammanställning av befintliga eko-/sociodukters ekologiska och sociala effekter, utformning och nytta, såväl inom Sverige som internationellt. Detta underlag kan sedan ligga till grund till eventuella framtida eko-/sociodukter.

Viltets förutsättningar i Stockholm

Kunskapssammanställning från 2001 om viltets förutsättningar i Stockholm - underlag för diskussion om den framtida förvaltningen av viltet i Stockholm (PDF).