Levande vattendrag

Bäckravin i Flatens naturreservat
Bäckravin i Flatens naturreservat. Foto: Johan Pontén

Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.

I Stockholm har många vattendrag rätats ut, försvunnit eller kulverterats, i takt med först jordbrukets och sedan bebyggelsens utveckling. De som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar.

Både Stockholms stad och grannkommunerna har i senare tid satsat på restaurering av olika bäckar och diken för att försöka återskapa strukturer som gynnar flora och fauna, samtidigt som näringsämnen läggs fast.

Fysiska åtgärder

Genomförd

Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Åtgärd TEMA.4.1.3.4 Provfisken i Igelbäcken nära Eggeby gård visade en vikande trend för antalet grönlingar. Anledningen betroddes vara den ökade igenväxningen på Eggeby-lokalen, då så gott som all grönling som fångades vid elfisket 2010 fångades i omedelbar närhet av och under bron. Där är bottnen stenig och strömutsatt, och tack vare beskuggningen från bron ej igenväxande.
Genomförd

Kräppladiket - två nya dammar

Åtgärd TEMA.4.1.3.14 Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i ett dike. För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2007.
Planerad

Kräppladiket - ytterligare åtgärder

Åtgärd TEMA.4.1.3.14 År 2007 byggdes två dammar i Kräppladiket för att åstadkomma jämnare vattenflöden och förbättrad rening av dagvattnet. Dock har det varit svårt att påvisa förbättringar av vattenkvaliteten i Kräppladiket, varför ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliten samt skapa natur- och rekreationsvärden har utretts. Funktionsförbättringen ingår även som förslag på åtgärd inom det lokala åtgärdsprogram som håller på att tas fram för Magelungen.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.4.1.3.15 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.

Skötselåtgärder

Delområde TEMA.4.1.3
Senast uppdaterad: 2017-11-24
Kontakt