Markanvändning

1998 färdigställdes stadens första biotopkarta, vilken bl.a. ger kommunövergripande statistik om vattenområden och biotoper som ingår i skog, öppen mark, halvöppen mark, bebyggda områden och andra marktyper. Kartan reviderades 2009 och i samband med det gjordes också en förändringsanalys.

Indikatorn visar fördelningen av marktyper och vatten, i andelar av den totala kommunytan.

Fördelning av marktyper och vatten
Markanvändning Senaste värdet (%) Datum
Bebyggd och hårdgjord mark  45 2009
Halvöppen mark  11 2009
Myr  0,05 2009
Skog  20 2009
Vatten  13 2009
Öppen mark  9,3 2009
Övrig mark  1,6 2009
Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens samlade grönyta minskat under perioden 1998-2009 med 155-192 hektar, vilket motsvarar en minskning av 1-2 % av den totala mängden grönyta år 1998. Ökningen av hårdgjord och bebyggd yta är störst inom stadsdelsnämndsområdena Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Bromma och Hässelby-Vällingby, samtliga i västerort. Östermalm avviker från denna trend med ett nettotillskott av grönyta om ca 1 hektar.

I ovanstående studie har inte ingått att undersöka vad förändringarna betyder kvalitativt sett - ekologiskt och avseende de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Fördjupade studier av detta planeras.

Kommunens yta uppgår till knappt 22 000 ha, varav 45 % var bebyggd eller hårdgjord år 2009.

Indikator TEMA.4.1.1
Senast uppdaterad: 2013-12-06

Dokument

Biotopkartering 2009

Stockholm stads biotoper - Reviderad databas för Stockholms biotopkarta och övergripande analys av förändringar mellan 1998 och 2009.