Markyta genomsläpplig för regn

Ökad nederbörd är en förväntad effekt av klimatförändring. Indikatorn beskriver procentandel genomsläpplig yta av den totala ytan, och visar hur stor andel yta som är tillgänglig för klimatutjämnande effekt, främst utjämning och fördröjning av nederbörd och höga flöden.
Andel av stadens yta där nederbörd kan infiltreras
Datakälla: Miljöförvaltningen (biotopkartan)

Kommentar

Den genomsläppliga ytan, d.v.s. stadens grönyta, har minskat med i genomsnitt 14-17 hektar per år mellan 1998-2009. Den totala minskningen var 155-192 hektar. (Procentsiffrorna varierar cirka fyra enheter uppåt eller neråt, beroende på om man räknar inslag av vegetation i den bebyggda marken som "genomsläpplig" eller inte). I motsvarande grad har bebyggd och hårdgjord mark ökat.

Indikatorn följs upp omkring vart tionde år i samband med att den kommuntäckande biotopkartan uppdateras. Den senaste uppdateringen presenterades 2012 och baseras på flygbilder från 2009.

Indikatorn ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).

Indikator TEMA.4.1.3
Senast uppdaterad: 2016-02-12
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dokument

Biotopkartering 2009

Stockholm stads biotoper - Reviderad databas för Stockholms biotopkarta och övergripande analys av förändringar mellan 1998 och 2009.