Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
År 2007 anlades en damm i det befintliga Skogvaktarkärret med öppen vattenspegel och omväxlande grundare och djupare vattenområden i anslutning till Igelbäcken. Dammen utformades primärt för att gynna rekreation och fågelliv. Dammen tar även hand om näringsämnen och föroreningar och hindrar dessa att nå Igelbäcken.

Exploateringskontoret (dåvarande Markkontoret) anlade dammen med finansiering från Miljömiljarden. Åtgärden föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Markerna runt kärret betas av Highland Cattle-boskap. Dammen har partier som under vissa perioder av året är torrlagda. Under torrperioder finns möjlighet att tillföra vatten, cirka 2 liter per sekund. Tillförseln sker i form av dricksvatten, som leds via en dagvattenledning och dike till våtmarken.

Ytavrinnande vatten leds till och från våtmarken via öppna diken. Efter våtmarken leds vattnet vidare till Igelbäcken via ett befintligt dike som grävts djupare och bredare. Dammen fick inledningsvis ett reglerbart utlopp för att kunna reglera vattennivån. Under första året efter färdigställandet har problemen med vandalisering tyvärr varit omfattande. Detta har bland annat medfört att dammens utlopp nu är fast, utan möjlighet till reglering.

Man kan ta sig till området via gångväg från Rinkebys kolonilotter eller via gångstig från Ärvinge i Kista. Spångsystem och en observationsplats fnns anordnat vid kärret.

Resultat

På uppdrag av Exploateringskontoret har CONEC Konsulterande ekologer genomfört inventeringar av växt- och djurlivet vid Skogvaktarkärret. Inventeringarna har sammanställts i en sammanfattande rapport (se länk i högerspalten).

Växtliv
Inventeringar av växtlivet har skett åren 2005 (första året med betespåsläpp) och 2008 (efter betespåsläpp). Vid den första inventeringen 2005 syntes knappast någon påverkan av betespåsläppet medan en klar positiv förändring av artantalet växter märktes 2008. Tack vare betningen som sker av kärret hyser lokalen en rikare flora.

Fågelliv
Inventeringar av fågellivet har skett åren 2007 (samtidigt som dammen byggdes) och 2008. Skillnaderna är inte lika tydliga för fåglar eftersom den första inventeringen gjordes när dammen redan fanns. Trots det har summapoängen för häckningsindicier ökat 2008 jämfört med 2007. Många av de fågelarter som har noterats är knutna till våtmarksmiljöer (25 arter), som vadarfåglar, simänder, gäss, häger och vasslevande sångare. Tyvärr har en del störningar förekommit i området som påverkat fågelfaunan negativt, som till exempelvis lösspringande hundar. Under 2007 störde också anläggningsarbetena häckningen.

Bottenfauna
Bottenfaunan inventerades år 2008 med resultat att denna var tämligen fattig i dammen, med till exempelvis få individer nedbrytare (vattengråsuggor), antagligen för att dammen ännu var så ny att något organiskt skikt inte har hunnit utbildas på botten. Men för att vara en så ny miljö har många arter redan hittat hit, som till exempelvis trollsländor och flicksländor.

Groddjur
Groddjurslivet inventerades åren 2008 och 2015. Endast mindre vattensalamander observerades kort efter anläggningen, år 2008. Dammen tycks på senare år ha stabiliserat sig då både mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda observerats under 2015 (Artportalen). Åkergrodan, som tillhör en av de ovanligare grodarterna, har även observerats 2016 i dammen (artportalen).

Skötsel
Vintern 2013/2014 genomfördes en restaurering av Skogvaktarkärret, på grund av kraftig igenväxning. Åtgärden är ett återkommande behov för att lokalen inte ska riskera att helt växa igen och dess bidrag till områdets biologiska mångfald gå förlorad.

Åtgärd TEMA.4.1.2.7
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Kontakt

Bildspel

Skötsel

Inventeringar

Mer information