Naturutvecklingsområden

Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Högdalstopparna naturutvecklingsområde. Foto: Johan Pontén

Flera av Stockholms naturområden har stora utvecklingspotentialer. Det gäller områden som redan idag har stora naturkvaliteter men som samtidigt skulle kunna få en ännu större betydelse, inte minst för stockholmarnas möjligheter till naturupplevelser.

Restaureringsåtgärder leder både till höjda rekreationsvärden och ökad biologisk mångfald.

Särskilt intressanta som naturutvecklingsområden är Högdalstopparna, Kaknäs Ängar och Järva friområde. Utöver dessa båda är även Hammarbybacken, Vårbergstoppen, området Eneby-Sundby-Bällsta samt Johannelundstoppen av stort intresse. Förslag till åtgärder för att vidareutveckla dessa områden presenteras nedan.

Åtgärder

Påbörjad

Järva naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.1.1.2 Järvafältet är stort, sammanhängande och värdefullt grönområde med en rik kulturhistoria. Området hyser en mångfald av biotoper och funktioner för såväl natur och rekreation, varför en fortsatt utveckling är aktuellt. Området ingår delvis i Igelbäckens kulturreservat som Stockholms stad bildade år 2006 för att bevara och utveckla odlingslandskapet.
Påbörjad

Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.1.1.2 Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos de arter som är kopplade till våtmarksområdena, till exempelvis den större vattensalamandern, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.
Förslag till åtgärd

Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.1.1.1 Högdalstopparna utgörs av Fagersjötoppen, Hökarängstoppen och Högdalstoppen. Tillsammans utgör de ett tippområde bestående utav rivnings- och schaktmassor som tippats här sedan 1960-talet. Tippverksamheten avslutades år 2001 och området har spontant börjat användas som naturrekreationsområde. Högdalstippen håller en stor artrikedom av fåglar, fjärilar, växter och groddjur. Här kan bland annat häckande törnskata, sparvhök och kattuggla ses.
Förslag till åtgärd

Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.1.1.2 På Skönstaholmsfältet i Hökarängen fanns länge ett förslag om att utveckla området till en vattenpark i samband med ny bebyggelse i närområdet. Vattenparken blev inte av, men projekt Grodkollen där miljöförvaltningen ingår har under 2015 börjat utveckla området för groddjurslivet. En fortsatt utveckling av området föreslås för att höja natur- och rektreationsvärdena ytterligare.
Delområde TEMA.4.1.1
Senast uppdaterad: 2018-03-06
Kontakt