Skyddad naturmark

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas inom kommunen. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som naturreservat, kulturreservat eller nationalstadspark.
Area skyddad naturmark (enligt Miljöbalken)
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommentar

Staden har idag tio naturreservat och ett kulturreservat samt stora delar av Nationalstadsparken. Beslut om Årstaskogen-Årsta holmars naturreservat (66 hektar) fattades i januari 2018 och Rågsveds naturreservat (94 hektar) i maj 2018. 2014 upphävdes 10 hektar (ca 4 %) av Hansta naturreservat för att medge utbyggnad av Förbifart Stockholm. Förslag till ytterligare två naturreservat har varit ute på samråd: Hagsätraskogens naturreservat (27 hektar) och Kyrkhamn naturreservat (107 hektar).

Förutom reservaten råder strandskydd vid nära en tredjedel av stränderna. Strandskyddet gäller normalt 100 meter på var sida strandlinjen och är till för att värna framkomlighet för friluftslivet samt djur- och växtliv. I vissa fall överlappar skydden.

I staden finns två objekt skyddade som naturminnen: Pålsundsberget på Södermalm (0,25 hektar, geologiska och botaniska värden) och Johannesdals flyttblock på en villatomt i i Vårberg (geologiskt värde).

Dessutom finns tre s k Natura 2000-områden i Stockholm, vilka ingår i EU:s nätverk av skyddad natur. De ligger inom Judarskogens, Kyrksjölötens och Hansta naturreservat och omfattar 92, 30 resp. 14 hektar.

Totalt är drygt 35 procent av stadens grön- och blåyta lagskyddad. 59 % av grönytan inom ESBO-strukturen är idag skyddad i någon form.

Indikator TEMA.4.2.1
Senast uppdaterad: 2019-10-11
Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt