Skyddad naturmark

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas inom kommunen. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som naturreservat, kulturreservat eller nationalstadspark.

Area skyddad naturmark (enligt Miljöbalken)
Färgruta Nationalstadsparken (Stockholms del)
Färgruta Judarskogen
Färgruta Kyrksjölöten
Färgruta Hansta
Färgruta Grimsta
Färgruta Igelbäcken
Färgruta Sätraskogen
Färgruta Nackareservatet i Stockholm
Färgruta Flaten
Färgruta Västra Älvsjöskogen
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommentar

Staden har idag åtta naturreservat och ett kulturreservat samt stora delar av Nationalstadsparken. Beslut om Älvssjöskogens naturreservat fattades i december 2015 gällande västra delen av skogen. 2014 upphävdes 10 hektar (ca 4 %) av Hansta naturreservat för att medge utbyggnad av Förbifart Stockholm. Förslag till två nya naturreservat har varit ute på samråd: Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat (65 hektar) och Kyrkhamn naturreservat (107 hektar). Reservatbildning för Rågsveds friområde samt östra delen av Älvsjöskogen utreds även.

Förutom reservaten råder strandskydd vid nära en tredjedel av stränderna. Strandskyddet gäller normalt 100 meter på var sida strandlinjen och är till för att värna framkomlighet för friluftslivet samt djur- och växtliv. I vissa fall överlappar skydden.

I staden finns två objekt skyddade som naturminnen: Pålsundsberget på Södermalm (0,25 hektar, geologiska och botaniska värden) och Johannesdals flyttblock på en villatomt i i Vårberg (geologiskt värde).

Dessutom finns tre s k Natura 2000-områden i Stockholm, vilka ingår i EU:s nätverk av skyddad natur. De ligger inom Judarskogens, Kyrksjölötens och Hansta naturreservat och omfattar 92, 30 resp. 14 hektar.

Totalt är drygt 34 procent av stadens grön- och blåyta lagskyddad. 59 % av grönytan inom ESBO-strukturen är idag skyddad i någon form.

Indikator TEMA.4.2.1
Senast uppdaterad: 2016-04-20
Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt