Utbildning och information


Foto: Johan Pontén

Staden sprider information och kunskap om stadens natur såväl inom staden som utåt gentemot medborgarna.

IT-tekniken har öppnat många dörrar för att sprida information. Samtidigt är det viktigt att även på plats informera om naturvärden, upplevelser, intressanta målpunkter och objekt samt rådande reservatsbestämmelser. Till hjälp finns skyltar, naturstigar, iordningställda entréer till stadens naturområden, foldrar m.m. att tillgå.

Åtgärder

Genomförd

Järva - informationssatsningar

Åtgärd TEMA.4.5.6 Järvafältet är ett värdefullt grönområde med rik kulturhistoria. Mycket finns att läsa om och uppleva i Järvafältets odlingslandskap och många fornlämningar.
Påbörjad

Brukarmedverkan

Åtgärd TEMA.4.5.8 Brukaravtal finns inom alla stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Brukarmedverkan syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i skötseln av den egna närmiljön och upprättas mellan stadsdelsförvaltningen och brukaren/brukargruppen.
Påbörjad

Naturvandringar i Stockholms innerstad

Åtgärd TEMA.4.5.11 Miljöförvaltningen anordnade sex stycken vandringar år 2001-2002 längs några av stadens stränder och kajer i samband med Stadens 750-års jubileum. Teman var biologi, ekologi och miljövård.
Påbörjad

Långsjön - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.5.4 Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Även den ovanliga åkergrodan har observerats i området. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.
Genomförd

Informationssatsning om Strömmens fågelliv

Åtgärd TEMA.4.5.4 Vid Strömmen i centrala Stockholm bedriver staden sedan 1950-talet fågelmatning vintertid. Aktiviteten drar till sig en mängd olika fågelarter. En informationssatning kring Strömmens fågelliv sker i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms Ornitologiska förening (StOF).
Förslag till åtgärd

Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.5.6 Olovslundsdammen i Olovslundsparken i Bromma hyser större vattensalamander. Arten är ovanlig och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Dammen ligger omgärdad av villor och vägar, vilket gör det svårt för groddjuren att oskadda ta sig runt i området.
Delområde TEMA.4.5
Senast uppdaterad: 2017-05-30