Betydelse av att sortera och lämna avfall till återvinning

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att som enskild sortera och lämna avfall till återvinning.
Andel invånare som anser det är mycket eller ganska viktigt att sortera och lämna avfall till återvinning.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07