Betydelse av eget miljöbeteende

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att det egna miljöbeteendet har betydelse för miljön.
Andel invånare som anser att det egna miljöbeteendet har mycket eller ganska stor betydelse för miljön.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

76 procent av stockholmarna uppgav 2013 att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte. Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07