Betydelse av eget miljöbeteende

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att det egna miljöbeteendet har betydelse för miljön.

Andel invånare som anser att det egna miljöbeteendet har mycket eller ganska stor betydelse för miljön.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

76 procent av stockholmarna uppgav 2013 att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte. Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07