Invånarna om miljön

En klar majoritet av stockholmarna anser att miljön i Stockholm är bra. Enligt stockholmarna är de största miljöproblemen ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder, växthusgasutsläpp som påverkar klimatet samt kemikalieutsläpp och miljögifter.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen har genomförts vart tredje år fram till 2016.

Indikatorer

Uppväxtmiljö för barn

IndikatorTEMA.10.1.3 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.

Ska staden ställa miljökrav?

IndikatorTEMA.10.1.6 Andel stockholmare som tycker att staden ska ställa krav på medborgarna att leva mer miljövänligt.

Klotter, nedskräpning och skadegörelse

IndikatorTEMA.10.1.4 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Tema TEMA.10.1
Senast uppdaterad: 2020-01-30