Andel som tycker att stockholmsmiljön är bra

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att miljön i Stockholm är mycket eller ganska bra.

Andel stockholmare som anser att miljön i Stockholm avseende mark luft och vatten är mycket eller ganska bra.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.1.1
Senast uppdaterad: 2013-02-13