Enkät om miljö och miljövanor i Stockholm


Vistelse i park eller naturområde – en av frågorna i medborgarenkäten. Foto: Yanan Li

Vart tredje år genomför miljöförvaltningen en enkätundersökning om miljö och miljövanor i Stockholm. Syftet med undersökningen är att följa hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor med betydelse för miljön ser ut och förändras över tiden. Resultatet är ett viktigt underlag för stadens arbete för en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2013 och besvarades av drygt 2500 stockholmare. Nästa undersökning kommer genomföras hösten 2016 och redovisas på Miljöbarometern före sommaren 2017. Enkäter på samma tema har genomförts 2001, 2004, 2007 och 2010. Resultatet av undersökningen redovisas både för staden som helhet, och för varje stadsdel.

Resultat 2013

Av undersökningen framgår att stockholmarna tycker att Stockholm har en bra miljö. Det finns ett starkt stöd bland invånarna för att staden ska vara proaktiv inom miljöområdet. Fler än 9 av 10 invånare tycker att det är bra att Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete, och nära 8 av 10 tycker att staden ska ställa högre krav på invånarna att agera/leva miljövänligt.

Stockholms parker och naturområden nyttjas av många, drygt 8 av 10 besöker parker och naturområden minst en gång i veckan. Det märks också att arbetet för att öka antalet strandbad gett resultat, fler invånare badar vid stadens strandbad och fler är nöjda med tillgången.

Många stockholmare är alltjämt oroade över miljön. Fortfarande ligger kemikalieutsläpp och gifter i miljön, tillsammans med utsläpp av växthusgaser i topp bland de miljöproblem som av stockholmarna rankas som de största miljöproblemen. Stockholmarnas kunskaper om vad de själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan är enligt dem själva goda, men när det gäller kunskaperna om hur man undviker miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med inköp är de betydligt sämre - nära 3 av 10 karakteriserar sina kunskaper om detta om ganska eller mycket dåliga.

Tre fjärdedelar av invånarna menar att det har stor betydelse för miljön hur den enskilda personen lever och agerar, och det syns tydligt i resultaten från undersökningen. Andelen som köper miljömärkt el har ökat till 25 procent, mer än en tredubbling sedan 2001. Fler och fler köper ekologiska, miljö- och rättvisemärkta dagligvaror. Andelen som uppger att de köper närproducerade varor ökar också stadigt. Vegetariska måltider blir allt vanligare, speciellt bland unga och kvinnor.
Förtroendet för att avfallet hanteras på ett bra sätt ökar stadigt. För de flesta avfallsfraktioner ökar även andelen som alltid eller oftast sorterar för återvinning. Jämfört med tidigare år är fler missnöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall och grovavfall.

Drygt var tionde stockholmare känner ofta av hälsobesvär som de upplever beror på bostadsmiljön. Trafiken och grannar är som tidigare de bullerkällor som flest besväras av i hemmet.

Ta del av hela undersökningsresultatet nedan.