Intresse för miljöfrågor

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.

Andel stockholmare som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.2.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07