Oro för bullerstörning

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att bullerstörning är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att bullerstörning är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års undersökning fanns för första gången buller med som ett svarsalternativ. 11 procent ansåg att det var ett av de två största miljöproblemen.
Indikator TEMA.10.2.11
Senast uppdaterad: 2017-06-08
Ansvarig organisation