Oro för den framtida miljöutvecklingen

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.

Andel invånare som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Kemikalieutsläpp och gifter i miljön samt utsläpp av växthusgaser är de största miljöproblemen enligt stockholmarna.
Indikator TEMA.10.2.2
Senast uppdaterad: 2014-05-28