Oro för den framtida miljöutvecklingen

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.

Andel invånare som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.2.13
Senast uppdaterad: 2017-06-07