Oro för den framtida miljöutvecklingen

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.
Andel invånare som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.2.13
Senast uppdaterad: 2017-06-07