Oro för exploatering av natur

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att exploatering av natur och rekreativa områden är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att exploatering av natur och rekreativa områden är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.10
Senast uppdaterad: 2017-06-08