Oro för förorenad luft

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att förorenad luft utomhus är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att förorenad luft utomhus är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.8
Senast uppdaterad: 2017-06-08
Kontakt