Oro för kemikalier/gifter

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att kemikalieutsläpp och gifter i miljön är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att kemikalieutsläpp och gifter i miljön är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Kemikalieutsläpp och gifter i miljön anses vara stora problem, trots att andelen som uppger detta alternativ minskat från 49 procent 2013 till 34 procent i årets undersökning.
Indikator TEMA.10.2.7
Senast uppdaterad: 2017-06-08
Kontakt