Oro för utsläpp av växthusgaser

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att utsläpp av växthusgaser är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

En signifikant mindre andel än tidigare har uppgett utsläpp av växthusgaser som ett av de största miljöproblemen. Trots denna minskning är andelen som uppfattar växthusgaser som det största problemet fortsatt stor, 35 procent.
Indikator TEMA.10.2.9
Senast uppdaterad: 2017-06-08