Östra Mälaren

Det vattenområde som benämns Östra Mälaren i Stockholms vattenprogram är den allra ostligaste delen som utgörs av två smala grenar, en nordlig som börjar vid Hässelby och en sydlig som börjar vid Rödstensfjärden. De två grenarna möts i Klubbenområdet söder om Smedslätten. Östra Mälaren fortsätter sedan in till Riddarfjärden och Årstaviken i centrala Stockholm. Det största djupet i hela Mälaren, drygt 60 meter, finns i Lambarfjärden utanför Hässelby.

Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet och försörjer 2,5 miljoner människor med dricksvatten. I november 2008 fattade Länsstyrelsen beslut om vattenskyddsområde för att skydda Mälaren som dricksvattentäkt, se länk längst ner.

Mälarens frilufts- och naturvärdena är höga. Det finns 19 officiella strandbad inom Stockholms kommun, två marinor och många småbåtshamnar. Fritidsfisket är omfattande och lagen om fritt handredskapsfiske gäller. Speciellt gösfisket är bra. Vid trolling krävs fiskekort (TDA-fiskekortet).

Östra Mälaren och dess vikar utgör idag två s.k. vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv: Mälaren-Stockholm och Mälaren-Görväln. Deras nuvarande ekologiska status är "God". Enligt förslag från Vattenmyndigheten kommer Mälaren-Stockholm att delas upp i fem nya vattenförekomster. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länkar nedan till VISS för de två nuvarande vattenförekomsterna.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Halterna i vattnet av fosfor och kväve är måttligt höga, utan stora förändringar från väster in mot områdena i centrala Stockholm. Inte heller siktdjupet visar några tydliga skillnader i de öppna delarna av Östra Mälaren, men är mindre i de tre stora vikarna - Ulvsundasjön, Årstaviken och Karlbergssjön-Klara Sjö. Siktdjupet har minskat de senaste åren, orsakerna till detta är inte helt klara.

Allmänt är metallhalterna i sedimenten låga till måttliga. Höga föroreningshalter (främst tungmetaller, PCB, PAH, oljekolväten och TBT) har påträffats på några ställen, de allra högsta i Klara Sjö och i Vinterviken. Badvattenkvaliteten är över lag god, men variationer förekommer mellan olika år främst på grund av vädret.

Vattenkvalitet, sjöar

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingTotalfosfor i sjöar

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Tillstånd: Måttligt höga halter Måttligt höga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingTotalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Tillstånd: Måttligt höga halter Måttligt höga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSiktdjup i sjöar, tillstånd

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Tillstånd: Måttligt siktdjup Måttligt siktdjup

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKlorofyll a, sjöar

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Tillstånd: Måttligt låga halter Måttligt låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingBakterier, sjöar

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Tillstånd: Tjänligt för bad Tjänligt för bad

Miljögifter i bottensediment

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKoppar i sediment

Kopparhalt i ytsediment

Tillstånd: Måttligt höga halter Måttligt höga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKadmium i sediment

Kadmiumhalt i ytsediment

Tillstånd: Mycket låga halter Mycket låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingZink i sediment

Zinkhalt i ytsediment

Tillstånd: Låga halter Låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKvicksilver i sediment

Kvicksilverhalter i ytsediment

Tillstånd: Mycket låga halter Mycket låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingBly i sediment

Blyhalter i ytsediment

Tillstånd: Låga halter Låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKrom i sediment

Kromhalter i ytsediment

Tillstånd: Måttligt höga halter Måttligt höga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingNickel i sediment

Nickelhalter i ytsediment

Tillstånd: Låga halter Låga halter

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingPAH i sediment

PAH-halter i ytsediment (summa 16)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingPCB i sediment

PCB i ytsediment (summa 7)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingBDE209 i sediment

BDE 209 i ytsediment

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingPentaBDE i sediment

PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)

Provfiske

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingAntal fiskarter

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingMört

Antal mörtar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingAbborre

Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2015

Kontakt: Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen

Mer information

Var kan jag bada? Aktuell badvattenkvalitet

De senaste badvattenanalyserna visar var du kan bada.

EU:s vattendirektiv

Här kan du läsa mer om EU:s vattendirektiv.

Länkar

VISS - Mälaren-Stockholm (länk till annan webbplats)

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

VISS - Mälaren-Görväln (länk till annan webbplats)

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Mälarens Vattenvårdsförbund (länk till annan webbplats)

Läs mer här om det arbete som bedrivs inom Mälarens Vattenvårdsförbund.

Mälarens Vattenvårdsförbund

Östra Mälarens vattenskyddsområde (länk till annan webbplats)

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om avgränsning av vattenskyddsområdet, skyddsföreskrifter m.m.

Mälaren värd 40 miljarder (länk till annan webbplats)

En ny forskarrapport har värderat det sammanlagda värdet av Mälaren, läs artikel i SvD.

Kontakt gällande Miljöbarometern