Betydelse av att resa miljövänligt

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att som enskild person resa miljövänligt.
Andel invånare som tycker det är mycket eller ganska viktigt att resa miljövänligt.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.9.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07