Trafik i Stockholm under Covid-19

Sammanställning av hur trafiken i Stockholm påverkats under COVID-19. Uppgifterna är hämtade från Trafikkontoret och Trafikverket och uppdateras på veckobasis.
Det här är en tillfällig avdelning på Trafikbarometern som bara uppdateras under COVID-19-pandemin.

Indikatorer

Cykeltrafik per vecka

IndikatorTEMA.7.11.2 Här redovisas cykelflöden veckovis och jämförs mellan åren 2020 och 2019 för att se hur de avviker under pandemin.

Gång

Cykel

Gångtrafik per vecka

IndikatorTEMA.7.11.4 Här redovisas gångflöden veckovis och jämförs med samma period 2019 som referens.

Motorfordon

Länkar

Tema TEMA.7.11
Senast uppdaterad: 2020-07-27
Tema

Dokument

Trafik Stockholms trafikrapporter