Cykeltrafik


Foto: Pär Olsson
Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Var tionde fordon är en cykel

Antal uppmätta cykelpassager över stadens olika mätsnitt varierar kraftigt över året och har sin topp i maj-juni. 2013 räknades 62 600 cykelpassager per dygn över innerstads­snittet i maj. Antalet motorfordonspassager var 437 000 över samma gräns­snitt (oktober 2013). Det ger en grov indikation om att ungefär var tionde fordonspassage är en cykel. För Saltsjö-Mälarsnittet är andelen lägre.

Fördelningen mellan olika färdmedel kan också mätas genom enkäter. I miljöförvaltningens medborgarenkät, den senaste från 2013, mäts färdmedelsfördelningen för Stockholmarnas arbetsresor. Här anger 29 procent av stockholmarna att de under september huvudsakligen går eller cyklar till arbetet eller skolan. Fler personer angav att de cyklade till arbetet än de som åkte bil. Under februari är motsvarande siffra 19 procent. Innerstadsborna utför en större andel av sina resor med cykel eller till fots jämfört med ytterstadsborna.

Enligt den senaste nationella resvaneundersökningen var andelen delresor med cykel till, från eller inom Stockholms stad 5 procent. Motsvarande siffror för gång är 29 procent. Här mäts samtliga delresor oavsett ärende och inkluderar även resor som startar i andra kommuner.

Antalet cyklister har ökat 70 procent på 10 år

Antalet cykelpassager inklusive mopeder har de senaste 10 åren ökat med 65-75 procent. Siffran baseras på mätningar och räkningar i innerstads­snittet och Saltsjö-Mälarsnittet. Detta är en betydligt större ökning än befolkningsökningen under perioden (20 procent). Mätt som andel av fordonspassagerna har cyklarna ökat från ca 5 till ca 10 procent under den senaste tioårsperioden. Historiskt hade cyklingen sin topp på 40-talet då omkring 70 procent av alla fordon var cyklar. I takt med bilismens utveckling minskade cyklingen  till en bottennivå kring någon enstaka procent under 70-talet. Därefter har cyklingen åter ökat.

Cykel är det mest förutsägbara transportmedlet

Cykel är ett effektivt transportmedel, som i takt med en ökad trängsel i staden vinner på sin förutsägbarhet. En ökad hälso­trend och miljömedvetenhet kan också ligga bakom ökningen.

Därutöver arbetar Stockholms stad medvetet med cykel­främjande åtgärder t ex genom cykelplanen och cykelmiljarden. Exempel på åtgärder som har genomförts under senare år är:

  • Förbättrad information om cykelnätet och utbyggnad av lånecykelsystemet
  • Investeringar i ny/förbättrad cykelinfrastruktur och separering av cykel och motorfordonstrafik.
  • Förbättrad drift – och underhåll av cykelbanor – samt bättre vinterväghållning
  • Signalprioritering och ”cykelboxar”, där cyklister i korsningar får stå framför bilisterna.
  • Cykelplanering tidigt i exploateringsprojekt
  • Möjlighet till kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, inklusive cykelparkering
Tema TEMA.7.2
Senast uppdaterad: 2019-09-04
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema

Dokument

Cykelplan 2012

Cykelplanen konkretiserar och förtydligar de delar i Framkomlighetsstrategin som rör cykeltrafik och är ett viktigt styrdokument. Planen identifierar åtgärder som kan leda till förbättrade förutsättningar för ökad cykling och en bättre sammanlänkning av stadens olika delar.