Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.2.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07