Tillgång till gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.7.2.4
Senast uppdaterad: 2019-05-23