Gångpassager över olika trafiksnitt

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li

Antal gående kan ses som ett mått på attraktivitet och trivsel i stadsmiljön.

Gångflöde på ett urval gator
Färgruta Innerstadssnittet
Färgruta Citysnittet
Färgruta Saltsjö-Mälarsnittet
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Räkning av fotgängare sker samordnat på de gator där manuella cykelmätningar görs på våren och hösten. Mätningarna sker under sex timmar under samma tider som räkningen av cyklar. Eftersom det inte är klarlagt hur stor del av dygnets flöde dessa timmar utgör, redovisas det faktiska flödet. En sammanställning av de mest trafikerade gatorna under 2015 och 2016 visar en total ökning på 16 procent.
Indikator TEMA.7.3.1
Senast uppdaterad: 2017-12-01
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt