Trafikbarometern

Stockholmarna gör tillsammans två miljoner resor varje dygn. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är trängsel, luftföroreningar och klimatpåverkan. Allt fler cyklar och åker kollektivt. Fossildrivna fordon är vanligast, men andelen miljöfordon och miljöbränslen ökar.

Vägtrafiken drivs till övervägande del med fossila drivmedel

Trafikarbetet för motoriserade fordon består till över 90 procent av persontransporter och ca 10 procent av godstransporter. Nio av tio fordon körs på enbart bensin eller diesel, varav cirka 8 procent har så kallad ”snål” bensin- eller dieselmotor och uppfyllde miljöbilskraven när bilarna registrerades. Cirka 17 procent av allt drivmedel som säljs i Stockholms län är förnybart och trenden är positivt ökande. Andelen bilar som helt kan köras på förnybart bränsle minskar. Samtidigt ser vi en ökad inblandning av förnybart drivmedel i bensin och diesel.

Bilåkandet minskar och allt fler cyklar eller åker kollektivt

Trafikarbetet för bil, buss, och tung lastbil har minskat något under de senaste 10 åren, men ökar för lätt lastbil. Antalet fordonspassager vid betalstationerna minskade med 21 procent när trängselskatteförsöket genomfördes år 2006 och ligger sedan dess kvar på samma nivå. Stockholmarnas bilåkande har sedan 2008 minskat med 55 mil per person och år fram till 2013. På grund av att fordonsflottans sammansättning går mot energieffektivare fordon, en högre andel miljöfordon och en ökad andel drift på förnyelsebara drivmedel, minskar utsläppen av koldioxid mer än själva trafikarbetet.

SLs årliga trafikmätningar visar på en ökande andel kollektivtrafikanter jämfört med biltrafikanter över de olika mätsnitten (Innerstadssnittet, Saltsjö-Mälarsnittet och Regioncentrumsnittet). Cykelmätningar i staden visar på en ökning med 65-75 procent av antalet cykelpassager under den senaste tioårsperioden.

Bränslepriser, ändrade attityder samt trafikplanering har bidragit till utvecklingen

Försäljningspriset för bensin och diesel i Sverige har ökat med 50 procent under de senaste 10 åren, vilket i kombination med trängselskatt och väl utvecklade transportalternativ i Stockholm har bidragit till att minska bilåkandet i kommunen. Fordonsparkens successiva övergång till miljövänligare fordon har drivits av ekonomiska incitament som skattelättnader, tillfälligt undantag från trängselskatt, miljöbilspremier samt Stockholm stads egen satsning för att påskynda omställningen genom ekonomiska incitament och merkostnadsersättningar via statligt och europeiskt finansierade projekt.

Tema TEMA.7
Senast uppdaterad: 2019-09-05
Ansvarig organisation