Miljöbilar och förnyelsebara bränslen

Elbil - ett klimatsmart val
Elbil. Foto: Magnus-Kristenson

Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.

I ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fossila drivmedel ersättas med förnybara energikällor och energieffektiva fordon som kan drivas med dessa.

Andelen nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län var nästan 24 procent vid 2015 års utgång. Allt fler miljöbilsmodeller introduceras på marknaden. De specifika incitamenten för biodrivmedelsdrivna bilar har tagits bort. Därför utgör numera snåla dieslar en stor andel av miljöbilsantalet, cirka 65 procent för 2015. Den statliga bonus-malus-utredningen kommer med sitt betänkande i april 2016, där de förutsätts föreslå en nivå för vilka bilar som ska få bonus och vilka som får malus. Reglerna ska ersätta nuvarande skatteregler kring nya bilar och miljöbilar. Stadens rådighet är begränsad. För att miljöbilsandelen ska kunna öka snabbare behöver regeringen ta fram fler konkreta verktyg för kommunerna utifrån statens utredning om fossilfri fordonstrafik 2050.

Andelen nyregistrerade miljölastbilar i Stockholms län låg 2012 på sju procent. Det var dock en engångsföreteelse som kan härledas till att en större organisation bytte ut hela sin fordonsflotta. Staden ställer miljökrav i transportupphandlingar, både i Stockholms stad och också i andra organisationer, men det är tveksamt om utvecklingen går tillräckligt fort. Under år 2015 var andelen nere på 3,3 procent. Då staden saknar styrmedel för både fordonsutförande och drivmedelsinfrastruktur blir det svårt att nå målvärdet om tio procent nyregistrerade miljölastbilar på kort sikt, men sannolikt till 2019. Staden arbetar vidare med att kommunicera erfarenheter från CleanTruckprojektet, som har förmedlat bidrag till åkerier som investerat i miljölastbilar. En ellastbil för distribution i Årsta ska demonstreras i ett kommande EU-projekt och staden skärper successivt krav i sina upphandlingar (se delmål 1.2).

Det är möjligt att tanka förnybart bränsle på 97 procent av tankställena inom Stockholms stad. Staden för samtal med oljebolagen i syfte att få till stånd flera nya tankställen för förnybart drivmedel för tunga fordon. Förslag finn på fem möjliga tomter som nu processas vidare med exploateringskontoret. Ett nytt läge i Årsta ligger närmast en etablering, vilket bedöms ske under 2016. År 2014 låg andelen sålt miljöbränsle på 21 procent av drivmedelsförsäljningen i länet. För 2015 bedöms andelen ligga på 28 %.. Sverige har fått förlängt , skatteundantag för biodrivmedel till och med 2018. För biogas gäller till och med 2020.
Delområde TEMA.7.6
Senast uppdaterad: 2018-02-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret
Kontakt

Relaterade mål

Dokument

Länkar