Miljöbilar och förnyelsebara bränslen

Elbil - ett klimatsmart val
Elbil. Foto: Magnus-Kristenson
Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.
I ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fossila drivmedel ersättas med förnybara energikällor och energieffektiva fordon som kan drivas med dessa.

Andelen miljöfordon ökar

Andelen miljöfordon i fordonsflottan har fördubblats sedan 2008 och utgör nu 18 procent av personbilarna, såtillvida att de uppfyllde miljöfordonsdefinitionen när bilen nyregistrerades. Drygt hälften av dessa miljö­fordon är snåla bensin- och dieselbilar, en tredjedel etanolbilar och en knapp tiondel utgörs av elbilar och laddhybrider. Andelen gasbilar och etanolbilar minskar på senare år till förmån för elbilar och laddhybrider, men främst ökar snåla dieselbilar.

En stor del, 45 procent, av Sveriges elbilar är registrerade i Stockholms län varav 15 procent i Stockholms stad. Andelen fordon i fordonsflottan som uppfyller nu gällande definition är mindre än 3 procent. Av de nyregi­strerade personbilarna i länet är 22 procent miljöfordon enligt den nya strängare definitionen.

Antalet tunga lastbilar i trafik har minskat med 6 procent sedan 2008, medan lätta lastbilar har ökat med 12 procent. Orsaken till ökningen av antalet lätta lastbilar är sannolikt den ökade internethandeln med fler paketleveranser, att de har bättre framkomlighet i staden och kan nyttjas mer flexibelt, då de inte kräver C-körkort. Andelen miljöfordon bland tunga lastbilar (enligt Stockholms stads definition, nationell definition saknas) och lätta lastbilar är 2,4 respektive 0,6 procent. Av bussflottan i Stockholms län kan 36 procent köras på etanol, el eller fordonsgas.

Nio procent av bilarna fossiloberoende

Ungefär 960 000 fordon, fördelat på personbilar, lastbilar och bussar är registrerade i trafik i Stockholms län. Fordonsparken växer, de senaste 10 åren har den växt med 16 procent. Mer än 98 procent utgörs av lätta fordon under 3,5 ton. Av dessa kan ca 9 procent köras på icke-fossilt drivmedel och ytterligare ca 8 procent är bränslesnåla fordon. Det är därmed en stor utmaning att nå regeringens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

EU-regler och ekonomiska styrmedel viktiga för utvecklingen

Utvecklingen av miljöfordon har stimulerats med bland annat EU-regelverk, ett femårigt undantag från fordonsskatt (2009) ett treårigt undantag från trängselskatt (2006-2009), statlig super­miljöbilspremie (2012). Därtill har Stockholms stad varit drivande i flera projekt, t ex den nationella elbilsupp­hand­lingen som bidragit till att påskynda elbilsleveranser till Sverige och som, sett till hela Sverige, står för ca 10 procent av elbilarna i trafik och 25 procent av nyregistrerade elbilar 2013. Projektet Cleantruck har bidragit till nästan en femtedel av miljölastbilarna i Stockholms län. Arlandas förbud mot icke-miljöbilar har bidragit till att över 80 procent av länets taxibilar är miljöbilar

Tema TEMA.7.6
Senast uppdaterad: 2018-09-05
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Tema

Relaterade mål

Dokument

Miljöfordonsdiagnos 2018

Stockholm stad är Sveriges bästa kommun på att jobba mot en ickefossil fordonsflotta. Det visar siffror från den årliga Miljöfordonsdiagnosen.

Länkar