Producerad mängd biogas

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. kNm3 = tusental normalkubikmeter.

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.
Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Stockholm Vatten, Årsredovisning

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.
Indikator TEMA.7.6.12
Senast uppdaterad: 2016-12-02