Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.
Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. Norra länken avlastar ytterligare vilket syns tydligt när mätningarna inte längre registrerar genomfartstrafik i Norra länken.

I centrala Stockholm fortsätter trafiken att minska, där Klarabergsgatan och Fredgatan stängts för trafik och några vagarbeten och fastighetsprojekt påverkar lokalt. Under hösten påbörjades ombyggnad av Vasagatan som kommer påverka under 2019.

Regioncentrumsnittets definition ändrades 2015 på grund av nya E18. Under 2018 minskade passagerna över regioncentrumsnittet något.

Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2019-03-13
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.