Låter bilen stå

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de oftast eller alltid låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.
Andel invånare som alltid eller oftast låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.1.11
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Tema