Måluppföljning, omkomna i trafiken

Stockholms 2020-mål om 40 procent färre omkomna i trafiken är ett etappmål vilket innebär en målbild om högst 6 till 7 omkomna personer - beroende på hur målet räknas . Redan under 2015 nådde Stockholm detta mål , och även för 2016 då antalet omkomna blev ännu färre.

Majoriteten av de omkomna är oskyddade trafikanter, dvs trafikanter som inte färdas bakom ett skyddande hölje som t.ex. en bil kan erbjuda, varav de allra flesta har varit fotgängare. Bland de oskyddade trafikanterna räknas fotgängare och personer som färdats med cykel, moped eller MC.

Måluppföljning, omkomna i trafiken
Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

2015 års omkomna om sju personer, är fyra färre jämfört med det senaste tioårssnittet och det lägsta antalet sedan STRADA började registrera trafikolyckor. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del, 0,1 procent.

I statistiken ingår även ej officiell statistik, dvs. personer som omkommit i fallolyckor som fotgängare eller i en olycka som orsakats av suicid eller sjukdom. Siffrorna för antalet omkomna är statistiskt säkrade.

Indikator TEMA.7.7.5
Senast uppdaterad: 2017-12-01
Kontakt