Måluppföljning, omkomna i trafiken

Stockholms 2020-mål om 40 % färre omkomna i trafiken är ett etappmål vilket innebär en målbild om högst 6 till 7 omkomna personer - beroende på hur målet räknas . Staden nådde detta mål under åren 2015 och 2016, men dessvärre inte under 2017.

Majoriteten av de omkomna är oskyddade trafikanter, dvs trafikanter som inte färdas bakom ett skyddande hölje som t.ex. en bil kan erbjuda, varav de allra flesta har varit fotgängare. Bland de oskyddade trafikanterna räknas fotgängare och personer som färdats med cykel, moped eller MC.

Måluppföljning, omkomna i trafiken
Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

Under 2017 omkom 16 personer i trafikrelaterade olyckor, vilket är det högsta antalet på tio år. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del; 0,2 %. Bland de omkomna fanns nio män och sju kvinnor i åldersspannet 20 till 97 år.

I statistiken ingår även ej officiell statistik, dvs. personer som omkommit i fallolyckor som fotgängare eller i en olycka som orsakats av suicid eller sjukdom. Siffrorna för antalet omkomna är statistiskt säkrade.

Indikator TEMA.7.7.5
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Kontakt