Omkomna per trafikantslag

Under 2016 omkom fem personer i Stockholmstrafiken, vilket är två personer färre än kommunens senaste tioårssnitt och det lägsta antalet sedan STRADA:s började registrera. Under året som gick omkom tre bilister, en cyklist och en mopedist i Stockholm.

78 procent av de senaste tio årens omkomna har varit oskyddade trafikanter, dvs. trafikanter som inte färdas bakom något skyddande hölje. Enskilt mest drabbade trafikantgruppen är fotgängare, som stått för 41 procent av Stockholms omkomna. Vanligaste olycksorsaken bland dem är att de blivit påkörda av ett motorfordon. Under 2016 omkom inga fotgängare alls.

Efter fotgängarna är bilisterna (19 procent) och motorcyklisterna (18 procent) mest förekommande i dödsstatistiken, vilka i mer än hälften av fallen varit med om en singelolycka.

Omkomna per trafikantslag
Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren har totalt 22 dödsfall, motsvarande 21 procent av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Indikator TEMA.7.7.7
Senast uppdaterad: 2017-11-30
Kontakt