Omkomna per trafikantslag

Under 2017 omkom 16 personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholm, vilket är det högsta antalet på tio år. Av dessa var sju fotgängare, fyra bilister, tre motorcyklister och två cyklister. Bland de omkomna fanns nio män och sju kvinnor i åldersspannet 20 till 97 år.

77 % av Stockholms omkomna de senaste tio åren har varit oskyddade trafikanter, dvs. trafikanter som inte färdas bakom något skyddande hölje. Enskilt mest drabbade trafikantgruppen är fotgängarna (42 %). Vanligaste olycksorsaken bland dem är att de blivit påkörda av ett motorfordon. Under 2017 omkom sex personer i en sådan typ av olycka. Efter fotgängarna är bilisterna (20 %) och motorcyklisterna (18 %) mest förekommande i dödsstatistiken, vilka oftast varit med om en singelolycka.

Det är ovanligt att barn dör i Stockholmstrafiken och har under de senaste tio åren (2008-2017) förekommit i i två fall, senast år 2011. I båda dessa olyckor har det handlat om olyckor där barnet varit fotgängare som blivit påkörda av ett motorfordon. Den mest drabbade åldersgruppen bland trafikanter är personer i pensionsåldern (65 år och äldre). Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal (16 %), står de för drygt en tredjedel (37 %) av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligast är att äldre omkommer när de är ute och går.

Omkomna per trafikantslag
Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2008-2017) har totalt 22 dödsfall, motsvarande 21 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Indikator TEMA.7.7.7
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Kontakt