Trafikolyckor per allvarlighetsgrad

Under 2017 registrerade STRADA totalt 3 979 trafikolyckor som skett inom Stockholms stad. Runt 75 % av dessa anges ha inträffat på en plats med kommunalt väghållarskap. I dessa olyckor uppges 4 085 personer ha skadats, varav 73 % lindrigt, 25 % måttligt och 2 % allvarligt. Totalt omkom 16 personer, vilket är det högsta antalet på tio år.

Liksom tidigare år är de tre vanligaste olyckstyperna fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt singelolyckor med cykel. Fallolyckor bland fotgängare är inte bara den i särklass vanligaste trafikolyckan, utan också den olyckskategori där flest personer skadas allvarligt.

Antalet olyckor och trafikskadade minskade med 5 % jämfört med 2016. Minskningen är som allra störst bland fallolyckor, vilket främst kan förklaras med att vädret varit mildare under 2017. Under de senaste fyra åren (2014-2017) har antalet dagar med vinterklimat* i snitt varit 38 % färre jämfört med perioden 2010-2013, vilket minskat det totala antalet fallolyckor i samma storleksordning. Räknas fallolyckorna bort från olycksstatistiken ses en liten ökning bland de skadade, medan det totala antalet olyckor är oförändrat.

Den enskilt största olyckshändelsen i statistiken för 2017 var det plötsliga snöfallet som föll över staden (framförallt i den södra delen av Stockholm) den 21 november och som överraskade stockholmarna med många fall- samt upphinnandeolyckor som följd. Det totala antalet olyckor vid detta tillfälle var dock knappt hälften av de som inträffade den 8 november 2016 – ett dygn som gick till historien som Stockholms mest olycksdrabbade och snötyngda på över hundra år.

Trafikolyckor per allvarlighetsgrad
Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor.

Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

  • Med vinterklimat menas dygn där SMHI uppmätt medeltemperaturer under 1 plusgrad och/eller snödjup.

2017
Under 2017 låg antalet allvarligt trafikskadade på den lägsta nivån på tio år. Till viss del kan det förklaras med att den milda vintern minskat förekomsten av allvarliga fallolyckor. Dock står minskningen av allvarliga fallolyckor relaterad till vinterdagar enbart för en tredjedel av de senaste årens totala minskning samtidigt som det går att skönja en minskning även under årets varmare dagar, vilket är en indikation på fortsatt rapporteringsbortfall från sjukvårdens sida. Äldre personer (65 år och över) står för en betydande andel av de allvarligt skadade, men har under de senaste fyra åren minskat stadigt (40 %). Varför minskningen är så påtaglig för just denna åldersgrupp, finns ingen förklaring på.

2016
Antalet olyckor och trafikskadade ökade med 2 % jämfört med 2015, vilket snarare bör ses som en återhämtning av statistiken än en faktisk olycksökning. Ökningen gällde främst bland de oskyddade trafikanterna, vilket kan förklaras med att sjukvården – som registrerar flest olyckor med oskyddade trafikanter – varit en flitigare rapportör än polisen till STRADA under 2016. Störst ökning ses bland cyklisterna, som hade det näst största antalet registrerade skadade någonsin under föregående år. Ökningen skulle kunna vara en kombination mellan förbättrad inrapportering från sjukvården och att cyklingen fortsatt att öka i Stockholm – under 2016 nåddes nya rekordsiffror över samtliga tre räknesnitt.

2015
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock hade sjukhusen och polisen inrapporteringssvårigheter vad gäller de allvarliga olyckorna under 2015, vilket gör att antalet allvarliga olyckor/allvarligt skadade för det året antas ha varit något högre i verkligheten.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Indikator TEMA.7.7.1
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Kontakt