Åtgärda felkopplade avloppsledningar

Söka efter felkopplingar i avloppsledningarna
Foto: Johan Gustafsson

Det händer att avloppsledningar från bostäder och företag kopplas fel och ansluts till dagvattenledningarna. I så fall leds det förorenade vattnet från toaletter och kök inte till reningsverket utan hamnar direkt i sjöar och vattendrag. Att hitta dessa felkopplingar är ett omfattande arbete.

Där bakterier upptäcks vid provtagningar i sjöar och vattendrag kan det tyda på att spillvatten (vatten från t ex toaletter, kök och badrum) rinner ut i sjön genom felkopplade ledningar. Då behöver källan till felkopplingen spåras. För att hitta felen kan man filma ledningarna eller färga avloppsvattnet i misstänkta fastigheter för att se vart vattnet tar vägen.

Det är fastighetsägarens ansvar att avloppsledningarna är rätt kopplade och att åtgärda eventuella fel.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27