Funktionella kantzoner

Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon. Kantzonen är viktig för hur vattendraget mår och kan utformas så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget - så kallade funktionella kantzoner.

Hur kantzonen utmed ett vattendrag är utformad påverkar till exempel erosion, vattnets temperatur och pH-värde samt hur mycket föroreningar som rinner ut i vattnet - faktorer som har betydelse för hur växter och djur i och omkring vattendraget mår.

En kantzon kallas funktionell om den bidrar till en bra livsmiljö. Man kan dela upp kantzonens funktioner för vattendraget i fyra olika delar: energikälla, livsmiljö, klimatanläggning och reningsverk.

Energikälla - Vegetation i kantzonen som träd och buskar tappar blad och grenar i vattnet och blir näring åt organismer i vattendraget. Dessutom faller det ner insekter i vattendraget som blir näring åt fiskar.Livsmiljö - Kantzonernas växtlighet bidrar till biologisk mångfald med både växter och djur. Döda träddelar som faller ner i vattnet skapar en bra miljö för en del vattendjur.Reningsverk - Mark och växter filtrerar och renar vattnet från bland annat tungmetaller, och näringsämnen innan det rinner ut i vattendraget. Rötterna från träd och buskar stabiliserar marken i kantzonen vilket motverkar erosion.Klimatanläggning - Träd och buskar hjälper till att skugga vattnet, så att temperaturen sänks och jämnas ut. Detta förhindrar även igenväxning av botten.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27