Infiltration grönyta

Infiltration genom grönyta
Illustration: WRS

Genom att låta dagvattnet från vägar och byggnader rinna över en grönyta kan det filtreras ner i marken och renas. Grönytor i staden minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Att ha grönytor med gräs och annan växtlighet i anslutning till vägar, parkeringsplatser, tak och bostadsgårdar är ett enkelt och billigt sätt att ta hand om och rena dagvatten. Bäst är om vattnet rinner ut över grönytan på bred front och att det inte finns någon hög kantsten mellan asfalt och gräsmatta. Grönytan sluttar något nedåt och är i vissa fall skålformad så vattnet stannar kvar på ytan tills den runnit ner i marken.

Grönytor är bra på att reducera metallföroreningar och växtnäringsämnen som fosfor och kväve. När vattnet rinner igenom grönytan renas det, dels genom att partiklar fastnar i marken, dels genom att gräs och andra växter tar upp vattnet och renar det. De mest effektiva grönytorna har tät gräsväxt och ett genomsläppligt ytlager.

När vattnet filtrerats genom ytan och renats sipprar det nedåt till grundvattnet.

Eftersom vattnet får möjlighet att rinna ner genom marken över en stor yta bidrar en grönyta också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Grönytor med infiltration passar också bra till att förvara snö på vintern, eftersom de kan ta hand om och rena smältvattnet på våren. En annan fördel är att staden blir grönare.

Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-09-01

Läs mer