Infiltrationsstråk

Infiltrationsstråk
Illustration: WRS

Ett infiltrationsstråk är en sluttande grönyta som löper utmed en väg eller gata för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. Under gräsmattan finns lager av grus och sten, som vattnet filtreras igenom innan det rinner vidare.

Infiltrationsstråk tar hand om och renar vatten som rinner av vägar och gator. Det är uppbyggt som ett svagt sluttande gräsdike utmed vägen. Under det översta lagret med gräs och matjord finns olika dräneringslager med grus och makadam. Längst ner finns ofta dräneringsrör som leder det renade vattnet vidare till dagvattenledningarna. Om marken under har god genomsläpplighet behöver vattnet inte ledas till dagvattennätet, utan sipprar då ned till grundvattnet.

Infiltrationsstråk är bra på att reducera partikelbundna föroreningar, men kan även ta hand om lösta föroreningar, växtnäringsämnen och organiska miljögifter. När vattnet rinner igenom grönytan renas det, dels genom att partiklar fastnar i dräneringslagren, dels genom att gräset tar upp vattnet och renar det.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna undan utmed vägen bidrar infiltrationsstråk också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. De passar också bra till att förvara snö på vintern, eftersom de kan ta hand om och rena smältvattnet på våren. En annan fördel är att staden blir grönare.

Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer