Makadamdike

Makadamdike
Illustration: WRS

Makadamdiken anläggs i anslutning till vägar och parkeringsplatser, där dagvatten behöver tas om hand. I första hand bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar, men de kan också rena vattnet.

Ett makadamdike är ett meterdjupt dike som fylls med makadam (krossad sten) i olika grovlekar.  Nära botten på diket finns ett dräneringsrör som leder vattnet vidare till dagvattennätet. Om marken under har god genomsläpplighet kan diket ha en öppen botten och dagvattnet kan då sippra ned till grundvattnet. I annat fall är bottnen tät och vattnet leds vidare till dagvattennätet.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna undan från den hårda ytan bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Makadamdiken är i första hand avsedda för att avleda vatten, men de kan också rena dagvattnet från partikelbundna föroreningar som fastnar på stenen i diket.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer