Nedsänkt växtbädd

Nedsänkt växtbädd
Illustration: WRS

Nedsänkta växtbäddar är en särskild typ av planteringar som anläggs för att rena dagvatten vid gator, parkeringar och byggnader. Växtbäddarna minskar samtidigt risken för översvämningar.

Växtbädden består av sandbaserad växtjord, där olika typer av vatten- och torktåliga växter och träd planteras. Växtbädden är nedsänkt så att dagvattnet kan samlas upp och fördröjas innan det sipprar ner och renas genom växtbädden och tas upp av växterna. Längst ner i bädden finns ett dräneringslager av makadam (krossad sten) och ett dräneringsrör som leder det renade vattnet vidare.

Om marken under har god genomsläpplighet kan växtbädden ha en öppen botten och dagvattnet kan då sippra ned till grundvattnet. I annat fall är bottnen tät och vattnet leds vidare till dagvattennätet.

När dagvattnet rinner igenom växtbädden renas det, dels genom att partiklar fastnar i växtjorden, dels genom att växterna tar upp vattnet och renar det. Nedsänkta växtbäddar är effektiva både att reducera partikelbundna föroreningar och ta hand om lösta föroreningar som renas när vattnet passerar bäddens filtermaterial. Den är också bra på att avskilja lösta metallföroreningar som zink och kadmium.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna undan och fördröjas i de nedsänkta bäddarna bidrar de också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. En annan fördel är att staden blir grönare och de kan bidra till mer biologisk mångfald.

Växtbäddarna behöver kontinuerligt underhåll med skötsel av växterna, rensning av ogräs och stödvattning vid torka. Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer