Perkolationsmagasin

Perkolationsmagasin
Illustration: WRS

Genom att bygga underjordiska magasin där dagvattnet kan rinna igenom innan det sprids till omgivande mark kan vattnet renas från föroreningar. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Perkolationsmagasin är underjordiska magasin fyllda med grovkornigt material, t ex makadam, och med botten och väggar som släpper igenom vattnet ut till omgivande mark. Vattnet leds till magasinet från stadens dagvattenledningar. I magasinet renas vattnet från föroreningar när det sedimenterar och sedan rör sig vidare, perkolerar, till marken under magasinet.

Magasinet kan också ligga mer ytligt och vara utformat som ett smalt dike, ett resorptionsdike (skissen till höger). Vattnet från en dagvattenledning eller -brunn sprids ut i det grovkorniga materialet i diket genom ett rör med många hål. Eftersom magasinet ligger ytligt kan vattnet utnyttjas av markväxter, vilket också bidrar till rening av vattnet.

Ämnen som kan renas i ett perkolationsmagasin är metaller, fosfor och partikelbundna oljeföroreningar. När vattnet rinner vidare, perkolerar, till marken fortsätter reningen där biologiska och kemiska processer bidrar till att rena även lösta föroreningar.

Perkolationsmagasin är också ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom det finns plats för vattnet att samlas i magasinet innan det rinner vidare.

En fördel med perkolationsmagasin är att de kräver liten yta ovan mark i bebyggda stadsmiljöer. De har också en fördel jämfört med andra typer av vattenmagasin, eftersom de bidrar till att grundvattnet fylls på. Perkolationsmagasin ska inte anläggas där marken är förorenad eftersom det finns risk att föroreningar sprids till grundvattnet.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer