Skärmbassäng

Skärmbassäng
Illustration: WRS

Genom att bygga en skärmbassäng runt utloppet där dagvatten rinner ut i en sjö kan vattnet renas innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.

Skärmbassänger fungerar i princip som djupa dammar. De byggs genom att avgränsa en del av en sjö eller vattendrag med flytande eller fasta väggar. Förorenat dagvatten leds in från dagvattennätet till bassängen, där föroreningar faller till botten. Det renade vattnet leds sedan vidare ut i sjön.

Skärmbassängens väggar består ofta av kraftig presenning, och inte sällan byggs en brygga ovanpå som håller skärmväggen på plats. Bryggan kan samtidigt bidra till att göra sjön mera tillgänglig.

För ytterligare rening kan man bygga växtbäddar som flyter som öar i skärmbassängen. I växtbädden planteras växter med rötter som hänger ner i vattnet. Växterna bromsar upp vattenflödet så finare partiklar hinner falla till botten. Växterna tar också upp näring och är gynnsamma för mikroorganismer som kan bidra med biologisk rening av vattnet.

Ämnen som kan renas i en skärmbassäng är partikelbunden fosfor och metaller. Om dammen kompletteras med en flytande växtbäddar kan även lösta föroreningar reduceras.

Med jämna mellanrum behöver det förorenade bottensedimentet i bassängen tas bort och tas om hand. En nackdel med skärmbassänger är att de behöver ta en del av sjön i anspråk.

Artiklar

Skärmbassäng

Genom att bygga en skärmbassäng runt utloppet där dagvatten rinner ut i en sjö kan vattnet renas innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.
Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer